Μπαρ σε Alba Iulia και Sebeș, προσωρινά κλειστά από τη Χωροφυλακή της Alba. Έλαβαν πελάτες χωρίς πράσινο πιστοποιητικό

Την Παρασκευή, οι υποψήφιοι που επικυρώθηκαν για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τις θέσεις των διευθυντών σχολείων, της Άλμπα και της χώρας, περνούν τη γραπτή δοκιμασία. Αυτό είναι το τεστ με στοιχεία για την αξιολόγηση των διοικητικών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Η γραπτή εξέταση ξεκινά στις 10:00 π.μ. και διαρκεί το πολύ 120 λεπτά. ΕΔΩ, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

Στην Άλμπα συμμετέχουν 61 υποψήφιοι. Προκηρύσσονται 87 θέσεις εκ των οποίων 63 διευθυντές και 24 αναπληρωτές διευθυντές.

Πώς να διορθώσετε τα έργα

Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται παρουσία των υποψηφίων.

Κάθε σωστά λυμένο στοιχείο σημειώνεται με άνω και κάτω τελεία. Η βαθμολογία κάθε αξιολογητή προκύπτει διαιρώντας με το 10 το άθροισμα των βαθμών που απέδωσε. Η βαθμολογία του υποψηφίου στη γραπτή δοκιμασία υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών που απονέμει κάθε αξιολογητής. Δεν επιτρέπεται καμία διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των γραπτών δοκιμασιών.

Η αξιολόγηση του τυποποιημένου τεστ γίνεται παρουσία του υποψηφίου και των παρατηρητών. Οι βαθμοί που ελήφθησαν στη γραπτή δοκιμασία μπορούν να αμφισβητηθούν εντός 48 ωρών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι καταγγελίες απευθύνονται στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού και κατατίθενται στη γραμματεία της ακαδημαϊκής επιθεώρησης.

Δεν επιτρέπεται καμία διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Προσφυγών κατά την επαναξιολόγηση της γραπτής δοκιμασίας. Σε περίπτωση διαφορών στη σημειογραφία, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής επαναξιολογεί το τεστ παρουσία του υποψηφίου και δίνει την τελική βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της διευθέτησης των προσφυγών από τις επιτροπές διευθέτησης προσφυγών εμφανίζονται στην έδρα και στον ιστότοπο της ακαδημαϊκής επιθεώρησης/Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, κατά περίπτωση, και κοινοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα εντός μέγιστης προθεσμίας 3 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίλυση των προσφυγών.

Το Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Αξιολόγησης μεριμνά για την ανάπτυξη τυποποιημένων τεστ, σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα των επιστημών της εκπαίδευσης, που επιλέγονται σύμφωνα με τη δική του διαδικασία και ορίζονται με εντολή του Υπουργού Παιδείας.

Μετά την επιτυχία της γραπτής δοκιμασίας, ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει στο τεστ συνέντευξης για έως και 3 κενές διευθυντικές θέσεις.

Όταν απονέμονται μηδέν βαθμοί για ένα είδος

Στο τέλος της επίλυσης του τυποποιημένου τεστ, κάθε υποψήφιος επιστρέφει το τεστ και το φύλλο διαγωνισμού στον υπεύθυνο της αίθουσας, υπογράφει την απόδειξη παράδοσης των τεστ και παραμένει στην αίθουσα για να συμμετάσχει στη φάση αξιολόγησης.

Οι επιτροπές πρέπει να αξιολογήσουν την τυποποιημένη δοκιμασία παρουσία του υποψηφίου και δύο μαρτύρων που επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που είναι παρόντες στην αίθουσα και να καταγράψουν τη βαθμολογία στο υπάρχον φύλλο βαθμολόγησης στο φύλλο διαγωνισμού χωρίς να εισάγουν σχόλια ή βαθμούς, σύμφωνα με edupedu.ro.

Η αξιολόγηση θα διενεργείται στις αίθουσες όπου οι υποψήφιοι έδωσαν τη γραπτή εξέταση, μεταφέροντας τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης και, κατά περίπτωση, τους παρατηρητές στις αντίστοιχες αίθουσες.

Ελέγχεται εάν για κάθε στοιχείο ο υποψήφιος έχει σημειώσει μόνο μία απάντηση. Προσδιορίζεται ο αριθμός των στοιχείων για τα οποία δεν σημείωσε απάντηση και ο αριθμός των στοιχείων για τα οποία σημείωσε περισσότερες από μία απαντήσεις.

Ένα από τα δύο μέλη της επιτροπής αξιολόγησης επικαλύπτει το πρότυπο αξιολόγησης με το φύλλο απαντήσεων.

Συγκρίνετε, για κάθε στοιχείο, την απάντηση που έδωσε ο υποψήφιος με τη σωστή απάντηση. Εάν η απάντηση που έδωσε ο υποψήφιος αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, απονέμεται η μέγιστη βαθμολογία για αυτό το στοιχείο. Στη διαδικασία αξιολόγησης απονέμεται είτε ανώτατη βαθμολογία ανά είδος είτε μηδενική βαθμολογία και απαγορεύεται η απονομή ενδιάμεσων βαθμολογιών.

Δεν δίνονται πόντοι για ένα είδος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • η απάντηση που έδωσε ο υποψήφιος δεν ταυτίζεται με τη σωστή απάντηση·
 • ο υποψήφιος δεν σημείωσε καμία σωστή απάντηση.
 • ο υποψήφιος σημείωσε περισσότερες από μία απαντήσεις ως σωστές.

Όλες οι βαθμολογίες που δίνονται από έναν αξιολογητή σε κάθε θέμα αθροίζονται μαζί και η συνολική βαθμολογία των αποτελεσμάτων του τεστ.

Η συνολική βαθμολογία του τεστ διαιρείται με το 10 και τη βαθμολογία στα αποτελέσματα του τεστ.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων και κλήσεων

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις 18 Φεβρουαρίου στο εξεταστικό κέντρο, στα κεντρικά γραφεία του IȘJ και στον χώρο επιθεώρησης. Οι βαθμοί μπορούν να αμφισβητηθούν εντός 48 ωρών, στη γραμματεία του IȘJ ή στο [email protected]

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 22 Φεβρουαρίου.

Πρόγραμμα Διαγωνισμών Διευθυντών Σχολείου 2022

 • 18 Ιανουαρίου: προκήρυξη του διαγωνισμού (δημοσίευση προσφορών εργασίας για τις οποίες διοργανώνεται ο διαγωνισμός). δημιουργία της εθνικής επιτροπής, οργανωτικές επιτροπές σε επίπεδο τμήματος και επιτροπές για την αξιολόγηση των εγγράφων εγγραφής
 • 19-25 Ιανουαρίου: υποβολή φακέλων εγγραφής γραπτή δοκιμασία στην αποκλειστική πλατφόρμα πληροφορικής
 • 26-28 Ιανουαρίου: αξιολόγηση φακέλων εγγραφής
 • 31 Ιανουαρίου: ανάρτηση του πίνακα των εισακτέων στην αξιολόγηση των φακέλων
 • 1 Φεβρουαρίου: υποβολή αιτημάτων για ανάλυση αρχείων και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στο στάδιο εγγραφής στην πλατφόρμα πληροφορικής
 • 2-3 Φεβρουαρίου: διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στο στάδιο της εγγραφής
 • 4 Φεβρουαρίου: επίδειξη του πίνακα των εισακτέων στην αξιολόγηση των φακέλων
 • 7 Φεβρουαρίου: Δημιουργία ειδικών κέντρων για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας
 • 8 Φεβρουαρίου: Κατανομή υποψηφίων ανά κέντρο
 • 17 Φεβρουαρίου: υποβολή από υποψηφίους σε καραντίνα ή απομονωμένους των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθ. 33 παρ. (4) ή τη δήλωση με δική της ευθύνη
 • 18 Φεβρουαρίου: γραπτή δοκιμασία και ανάρτηση αποτελεσμάτων
 • 18-19 Φεβρουαρίου: υποβολή προσφυγών για τη γραπτή δοκιμασία
 • 21-22 Φεβρουαρίου: διευθέτηση προσφυγών για τη γραπτή δοκιμασία
 • 22 Φεβρουαρίου: ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας
 • 4 Μαρτίου: Γραπτή εξέταση για υποψηφίους σε καραντίνα ή απομόνωση στις 18 Φεβρουαρίου 2022 και ανάρτηση των αποτελεσμάτων
 • 4-5 Μαρτίου: κατάθεση και επίλυση προσφυγών. δείχνουν τα τελικά αποτελέσματα
 • 4-8 Μαρτίου: εγγραφή των επιλογών των υποψηφίων για την ενότητα στην οποία υποβάλλουν αίτηση και, ανάλογα με την επιλογή, κατάθεση εγγράφων για διδακτικές ενότητες που απαιτούν πρόσθετες εγκρίσεις, σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ. (1) επάνω. ιδ) μεθοδολογία
 • 9-10 Μαρτίου: σύσταση επιτροπών για το τεστ συνέντευξης
 • 14 Μαρτίου: δημοσίευση του προγράμματος συνεντεύξεων
 • 16-25 Μαρτίου: τεστ συνέντευξης
 • 17-29 Μαρτίου: κατάθεση και επίλυση προσφυγών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συνέντευξης
 • 29 Μαρτίου: ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
 • 30 Μαρτίου: έκφραση των επιλογών των δηλωθέντων εισακτέων για πολλές θέσεις/διδακτικές μονάδες
 • 31 Μαρτίου: επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων
 • 4 Απριλίου: έκδοση αποφάσεων διορισμού (με ισχύ από 18 Απριλίου 2022)

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. Παρακολουθήστε το Alba24 και άλλα ειδήσεις Google

Adrik Egorov

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Delightfully charming troublemaker. Thinker."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *