Φεστιβάλ θεάτρου “Povești” στην Άλμπα Ιούλια. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ: Καταξιωμένοι καλλιτέχνες και παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους

Σε δημόσια συζήτηση έθεσε το Υπουργείο Οικογένειας σχέδιο Έκτακτου Διατάγματος που προβλέπει τη θέσπιση του προγράμματος «StudentInvest» για μαθητές ηλικίας 18 έως 31 ετών. Θα μπορούν να λάβουν δάνειο για μέγιστο ποσό 50.000 lei, για μέγιστη περίοδο 10 ετών.

Τα χρήματα μπορούν να δαπανηθούν για δίδακτρα συμπεριλαμβανομένων πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού, πληρωμής βιβλίων, προμηθειών. τα έξοδα έκδοσης βιβλίων ή εξειδικευμένων μελετών, τα έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης, την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτών, εξειδικευμένου λογισμικού κ.λπ.

Επίσης, οι φοιτητές θα μπορούν να πληρώνουν με αυτά τα χρήματα το ενοίκιο τους, μέγιστου ποσού 300 ευρώ/μήνα, με την ισοτιμία BNR την ημέρα πληρωμής ή διαμονής σε φοιτητικές εστίες.

Επιπλέον, το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος/προκαταβολή για την αγορά κατοικίας.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση συνίσταται στην εγγύηση δανείου μέγιστου ποσού 50.000 lei, σε ποσοστό 80%, από το κράτος, μέσω του Ρουμανικού Ταμείου Αντιεγγυήσεων, εξαιρουμένων των τόκων, των προμηθειών και των τραπεζικών επιβαρύνσεων, καθώς και των τόκων και έξοδα που σχετίζονται με το δάνειο. .

Το επιτόκιο που συνδέεται με το πρόγραμμα είναι IRCC τριμηνιαίο συν ένα περιθώριο 5,5%, η προμήθεια τραπεζικής ανάλυσης είναι 0,2% κατά την έναρξη και η αμοιβή διαχείρισης εγγύησης είναι 0,4% ετησίως. το ανώτατο όριο εγγύησης για το 2022 είναι 250 εκατομμύρια lei.

Το έγγραφο που περιέχει όλες τις πληροφορίες για το StudentInvest μπορείτε να το συμβουλευτείτε ΕΔΩ.

“StudentInvest”: επίσημη ενημέρωση

(3) Οι πληρωμές τόκων για τη χορηγηθείσα πίστωση, καθώς και τα έξοδα που αφορούν τις προμήθειες ανάλυσης και διαχείρισης των εγγυήσεων θα βαρύνουν το Αποθεματικό Προϋπολογισμού που έχει στη διάθεση της Κυβέρνησης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικογένειας. , Νεολαία. και Chief Credit Officer Ίσες Ευκαιρίες.

(4) Εάν ο δικαιούχος του δανείου δεν καταβάλει τις δόσεις κεφαλαίου που σχετίζονται με το δάνειο όταν λήγει, τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικογένειας, Νεολαίας και Ίσων Ευκαιριών, που αντιπροσωπεύουν τόκους, προμήθειες και τραπεζικά έξοδα εισπράττονται από το Caisse Nationale. Φορολογική Διοίκηση ο εκτελεστός τίτλος που εκδίδει.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθ. 4, παράγρ. (2) του Εκτάκτου Κυβερνητικού Διατάγματος αριθ. 64/2007 για το δημόσιο χρέος, που εγκρίθηκε με τροποποιήσεις και προσθήκες με τον Ν. αριθ. 109/2008, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες, εξουσιοδοτείται το Υπουργείο Οικονομικών να εξουσιοδοτήσει το Ρουμανικό Ταμείο Αντιεγγυήσεων να εκδώσει εγγυήσεις στο όνομα και για λογαριασμό του Δημοσίου, υπέρ τραπεζών που χορηγούν δάνεια σε ιδιώτες στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος «StudentInvest».

(6) Συνάπτεται συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικογένειας, Νεότητας και Ίσων Ευκαιριών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Ρουμανικού Ταμείου Αντιεγγυήσεων, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών κατά την εκτέλεση του κυβερνητικού προγράμματος “StudentInvest”.

2. – (1) Η πίστωση που προβλέπεται στο άρθ. 1 παρ. (2) μπορεί να χορηγηθεί μόνο μία φορά.

(2) Για τη χορήγηση πίστωσης, ο δικαιούχος θα συνοδεύεται από έναν τουλάχιστον συνοφειλέτη, εάν δεν είναι υπάλληλος.

(3) Το δάνειο θα χορηγηθεί με τη μορφή δανείου σε μία ή περισσότερες δόσεις, ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά την πληρωμή.

4. Η πίστωση χορηγείται για μέγιστη περίοδο 10 ετών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος.

(5) Ο δικαιούχος καθορίζει με κοινή συμφωνία με τον χρηματοδότη περίοδο χάριτος, που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη, από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου.

(6) Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες νεαρών φοιτητών,
υγεία, πολιτισμός και βιότοπος.

7. Ως επιλέξιμες δαπάνες του δικαιούχου θεωρούνται:

α) δίδακτρα, συμπεριλαμβανομένων πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού·

β) πληρωμή για βιβλία, προμήθειες.

γ) το κόστος έκδοσης βιβλίων ή εξειδικευμένων μελετών.

δ) τα έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς
για ταξίδια?

ε) αγορά υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτών, εξειδικευμένου λογισμικού.

στ) πληρωμή ενοικίου, για μέγιστο ποσό 300 ευρώ / μήνα, με τη συναλλαγματική ισοτιμία NBR την ημέρα της πληρωμής·

ζ) πληρωμή για διαμονή σε φοιτητικές εστίες.

η) μέρος/προκαταβολή της αγοράς κατοικίας·

i) έξοδα ταξιδίου για τις υποτροφίες Erasmus, με βάση τα δικαιολογητικά: συμφωνία, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που βεβαιώνει την εγγραφή στο πρόγραμμα·

ι) αποζημίωση, για γονείς γονείς, τελών παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου, σχολείου, εξωσχολικών καθώς και εξωσχολικών μαθημάτων: μαθήματα γλώσσας, μαθήματα αθλητισμού, ρομποτικής και προγραμματισμού, ζωγραφικής.

ια) το κόστος των οδοντιατρικών υπηρεσιών και των χειρουργικών επεμβάσεων.

(8) Η περιοχή εδαφικότητας των δαπανών που προβλέπεται στην παρ. (7) αντιπροσωπεύεται από το έδαφος της Ρουμανίας, με εξαίρεση αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο (7) στοιχείο θ).

(9) Για τους νέους που απασχολούνται εντός 4 μηνών από την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους, ο εργοδότης υποβάλλει μηνιαίως στην Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απαλλαγή από την καταβολή φόρου μισθού, έως 500 lei / μήνα κατ’ ανώτατο όριο. , για περίοδο 2 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πρόσληψης, και οι νέοι που ήδη απασχολούνται επωφελούνται από την απαλλαγή από την καταβολή φόρου επί των αποδοχών από τον πρώτο μήνα μετά την επιτυχία στις εξετάσεις αδειοδότησης.

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. Παρακολουθήστε το Alba24 και άλλα ειδήσεις Google

Faina Vlasova

"Καφές πρωτοπόρος. Αναλυτής. Γενικός μάγος της μουσικής. Μπέικον μαβέν. Αφοσιωμένος διοργανωτής. Ανίατος διαδικτυακός νίντζα. Επιχειρηματίας."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.