Νέοι κανόνες για τη διαχείριση νοσοκομείων, την υπηρεσία ασθενοφόρων και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε σε δημόσια συζήτηση νέα παραλλαγή του σχεδίου Διατάγματος για την τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου αριθ. 227/2015 για τον Δημοσιονομικό Κώδικα, την κατάργηση ορισμένων κανονιστικών πράξεων και άλλων δημοσιονομικών και φορολογικών μέτρων.

Το προσχέδιο προτείνει την επέκταση της φορολογικής απαλλαγής για τα επενδυμένα κέρδη σε επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη μετατροπή, στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν ανακαίνιση, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους φορολογούμενους να αναπτύξουν νέες παραγωγικές ικανότητες και να εκσυγχρονίσουν αυτές που ήδη υπάρχουν.

Αύξηση του μεριδίου του φόρου στα μερίσματα

Προτείνεται η αύξηση του μεριδίου του φόρου μερισμάτων, από 5% σε 8%, για μερίσματα που διανέμονται / πληρώνονται μεταξύ νομικών προσώπων της Ρουμανίας, καθώς και για αυτά που διανέμονται / πληρώνονται σε μη κατοίκους, καθώς και άλλες αλλαγές στον τομέα.

Τροποποίηση της φορολογίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων

Οι αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που προωθούνται με το σχέδιο διάταγμα έχουν ως εξής:

 • – η προαιρετική εφαρμογή του καθεστώτος φορολογίας εισοδήματος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις: – η μείωση του ανώτατου ορίου εσόδων που επιτεύχθηκε το προηγούμενο έτος από 1.000.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ. για τη χρήση 2023, τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του πλαφόν των 500.000 ευρώ, το ισόποσο σε λέι, καθώς και τα λοιπά συστατικά στοιχεία της φορολογικής βάσης, είναι αυτά που καταγράφονται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανονισμούς που ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου. , 2022 ;
 • – καθορίζει την προϋπόθεση ότι η πολύ μικρή επιχείρηση έχει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, οπότε είναι απαραίτητο να καταργηθεί ο φορολογικός συντελεστής 3%.
 • – η προϋπόθεση σχετικά με την κράτηση υπαλλήλου θεωρείται ότι πληρούται μόνο εάν η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 30 ημέρες,

Προτείνεται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του φόρου εισοδήματος μικροεπιχειρήσεων νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες:

 • στον τραπεζικό τομέα,
 • στον τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων,
 • της κεφαλαιαγοράς,
 • συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης σε αυτούς τους τομείς,
 • στον τομέα του τζόγου,
 • καθώς και νομικά πρόσωπα της Ρουμανίας που εκτελούν την εξερεύνηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου,
 • κατάργηση της δυνατότητας επιβολής εταιρικού φόρου εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που συνδέονται με την αξία του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό των εργαζομένων.
 • Προτείνεται η κατάργηση της διάταξης σύμφωνα με την οποία φυσικά πρόσωπα που ασκούν εποχιακές δραστηριότητες μεταξύ των προβλεπομένων στο άρθ. 1 του Νόμου αρ. 170/2016 σχετικά με τον ειδικό φόρο για ορισμένες δραστηριότητες, για ένα έτος απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου για εισοδήματα που αποκτώνται από μισθούς και εξομοιώνονται με μισθούς.

Ανασκόπηση φορολογικών διευκολύνσεων στις κατασκευές, τη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων

Προτείνεται η αναθεώρηση της ρύθμισης για τη χορήγηση φορολογικών διευκολύνσεων στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και στον αγροτικό τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων με την έννοια ότι θα επωφελούνται από τις φορολογικές διευκολύνσεις, μόνο τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν μισθούς εισοδήματος και παρόμοια ημερομίσθια βάσει ατομικών συμβάσεων εργασίας με εργοδότες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρ. 60 σημείο 5 και σημείο 7 του Δημοσιονομικού Κώδικα.

Η διάταξη τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023 και εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2023.

Προτείνεται να τροποποιηθεί το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο χορηγούνται οι φορολογικές διευκολύνσεις στον τομέα των κατασκευών, του αγροτικού τομέα και της βιομηχανίας τροφίμων, αντίστοιχα από 30.000 λέι μηνιαίως σε 10.000 λέι μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων. Για το μέρος του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος που υπερβαίνει τα 10.000 lei, δεν ισχύουν φορολογικές διευκολύνσεις.

Το όριο καθαρού εισοδήματος αλλάζει

Προτείνεται η αλλαγή του πλαφόν μέχρι το οποίο οι φορολογούμενοι καθορίζουν το ετήσιο καθαρό εισόδημα σύμφωνα με τα εισοδηματικά πρότυπα, αντίστοιχα από 100.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από ανεξάρτητες δραστηριότητες, πλην των εισοδημάτων από ελεύθερα επαγγέλματα που προέρχονται από παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ειδικές κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος.

Μηνιαίο ανώτατο όριο μη φορολογητέου εισοδήματος στην περίπτωση εισοδήματος από μισθούς και εξομοίωσης με μισθούς

Σε περίπτωση εισοδήματος από μισθούς και εισοδήματος εξομοιούμενου με μισθούς, προτείνεται η θέσπιση μηνιαίου πλαφόν για το μη φορολογητέο εισόδημα που δεν περιλαμβάνεται στις βάσεις υπολογισμού των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, έως 33% του βασικού μισθού που αντιστοιχεί στην απασχόληση. υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, για μια σειρά πλεονεκτημάτων και παροχών.

Για το τμήμα που υπερβαίνει το αφορολόγητο μηνιαίο πλαφόν του 33% του βασικού μισθού που αντιστοιχεί στην κατεχόμενη θέση, οφείλεται φόρος εισοδήματος και υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Αναθεώρηση του συστήματος χορήγησης προσωπικών κρατήσεων

Προτείνεται η αναθεώρηση του συστήματος χορήγησης προσωπικών κρατήσεων για τους φορολογούμενους που λαμβάνουν εισόδημα από μισθούς στον τόπο που βρίσκεται η βασική θέση.

Η προσωπική έκπτωση περιλαμβάνει τη βασική προσωπική έκπτωση και την πρόσθετη προσωπική έκπτωση και χορηγείται εντός του ορίου του πραγματοποιηθέντος μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος.

α) Η βασική προσωπική έκπτωση χορηγείται σε άτομα που έχουν ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα έως 2.000 λέι πάνω από το επίπεδο του εγγυημένου κατώτατου ακαθάριστου βασικού μισθού σε πληρωμή που εγκρίθηκε με κυβερνητική απόφαση, με ισχύ κατά τον μήνα εισοδήματος.

β) Η πρόσθετη προσωπική έκπτωση χορηγείται ως εξής:

 • – 15% του εγγυημένου κατώτατου ακαθάριστου βασικού μισθού στη χώρα ως πληρωμή για άτομα ηλικίας κάτω των 26 ετών, τα οποία αντλούν εισόδημα από μισθούς το επίπεδο των οποίων είναι έως και 2.000 lei πάνω από το ελάχιστο επίπεδο βασικού μισθού, ακαθάριστο ανά χώρα που εγγυάται στην πληρωμή που έχει εγκριθεί με κυβερνητική απόφαση, με ισχύ τον μήνα εισοδήματος·
 • – 100 λέι το μήνα για κάθε παιδί έως 18 ετών, εφόσον είναι εγγεγραμμένο σε εκπαιδευτική μονάδα, στον γονέα που λαμβάνει εισόδημα από μισθό, ανεξάρτητα από το ύψος του.

Προτείνεται η αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο εισόδημα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι, με τη μορφή μερισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους που προκύπτει από την κατοχή μετοχών που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, από 5 % σε 8 % του ποσού τους .

Αλλαγές φόρου εισοδήματος από τυχερά παιχνίδια

Στην περίπτωση του εισοδήματος από τυχερά παιχνίδια, προτείνεται να διατηρηθεί η μέθοδος προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος με την εφαρμογή φορολογικής κλίμακας με κλιμάκια εισοδήματος για κάθε ακαθάριστο εισόδημα, με φορολογικούς συντελεστές μεταξύ 10% και 40%.

Στην περίπτωση εισοδήματος που αποκτάται από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, χαρακτηριστικά καζίνο, λέσχες πόκερ, κουλοχέρηδες και λαχεία, προτείνεται να αυξηθεί το μη φορολογητέο ανώτατο όριο στα 600 λέι, συμπεριλαμβανομένων, για κάθε ακαθάριστο εισόδημα που λαμβάνει ο φορολογούμενος.

Προτείνεται τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τη μεταβίβαση της κυριότητας και τη διάσπασή της, με εν ζωή δικαιοπραξίες σε κτίρια πάσης φύσεως και παρακείμενες εκτάσεις τους, καθώς και σε κάθε είδους γη χωρίς οικοδομές, υπό την έννοια ότι οι φορολογούμενοι οφείλουν φόρο η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής με την εφαρμογή ποσοστώσεων από 1 έως 3%, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Προτείνεται η τροποποίηση της ετήσιας βάσης για τον υπολογισμό της εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης, στην περίπτωση προσώπων που λαμβάνουν εισόδημα από ελεύθερους επαγγελματίες, εισόδημα ή/και εισόδημα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, από μία ή περισσότερες πηγές ή/και κατηγορίες εισοδήματος, η συσσώρευση της οποίας η αξία είναι τουλάχιστον ίση με 12 κατώτατους ακαθάριστους μισθούς ανά χώρα, που ισχύει κατά την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης σχετικά με τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλονται από φυσικά πρόσωπα – Κεφάλαιο II.

Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού CASS για άτομα που λαμβάνουν εισόδημα από αυτοαπασχολούμενες δραστηριότητες

Προτείνεται η τροποποίηση της ετήσιας βάσης για τον υπολογισμό της εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης υγείας, στην περίπτωση προσώπων που λαμβάνουν εισόδημα από ελεύθερους επαγγελματίες, εισοδήματα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εισοδήματα από ένωση με νομικό πρόσωπο, φορολογούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου II ή Τίτλος III, εισόδημα από μεταβίβαση χρήσης ακινήτων, εισόδημα από γεωργικές, δασικές και αλιευτικές δραστηριότητες, εισόδημα από επενδύσεις και εισόδημα από άλλες πηγές, μία ή περισσότερες πηγές ή/και κατηγορίες εισοδήματος, η σωρευτική αξία των οποίων είναι τουλάχιστον ίσο με 6 κατώτατους ακαθάριστους μισθούς ανά χώρα, που ισχύουν κατά την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης σχετικά με τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλονται από φυσικά πρόσωπα – Κεφάλαιο II.

Αύξηση του ΦΠΑ στους χυμούς

Προτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 9% να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της διευκόλυνσης, επιπλέον της εξαίρεσης που προβλέπεται ήδη για τα αλκοολούχα ποτά, που επιβάλλεται από την οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με τα κοινά σύστημα ΦΠΑ, και μη αλκοολούχα ποτά που καλύπτονται από τους κωδικούς ΣΟ 2202 10 00 και 2202 99, και μη αλκοολούχα ποτά με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα.

Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αποθάρρυνση της κατανάλωσης αναψυκτικών με ζάχαρη, ενεργειακών ποτών κ.λπ., τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των καταναλωτών.

Σε σύγκριση με τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, τα υγρά προϊόντα, όπως τα ζαχαρούχα αναψυκτικά, θα είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην υγεία επειδή ο καταναλωτής δεν έχει συγκεκριμένη εικόνα της ποσότητας των θερμίδων που προσλαμβάνει, σε αντίθεση με τα ζαχαρούχα προϊόντα. στερεά στα οποία προσλαμβάνονται θερμίδες η αντίληψη είναι γνωστή.

Αυξήθηκε ο ΦΠΑ για τα αλκοολούχα ποτά που περιέχουν ζάχαρη

Παράλληλα, προτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ, αντίστοιχα μειωμένος συντελεστής 9%, τόσο για την παράδοση τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ποτών (εκτός αλκοολούχων ποτών και μη αλκοολούχων ποτών που περιέχουν προστιθέμενη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά ή αρωματικές ύλες), που προορίζονται για ανθρώπινη και ζωική κατανάλωση, καθώς και για υπηρεσίες τροφίμων και τροφοδοσίας και δραστηριότητες διαμονής σε ξενοδοχεία.

5% ΦΠΑ για αγορά μονοκατοικίας αξίας έως 600.000 λέι

Προτείνεται επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2023 να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για την παροχή στέγης σε ιδιώτες, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, υπό την έννοια ότι οι ιδιώτες θα πρέπει να επωφελούνται από αυτό. Διευκόλυνση μόνο μία φορά, αντίστοιχα για την αγορά, ατομικά ή από κοινού με άλλο φυσικό πρόσωπο / άλλα φυσικά πρόσωπα, ατομικής κατοικίας της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 600.000 λέι, χωρίς ΦΠΑ, με μερίδιο μειωμένο κατά 5%.

Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα αλκοολούχα ποτά

Το έγγραφο προτείνει επίσης την αύξηση του επιπέδου του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα, με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2022, από 563,97 lei / 1.000 τσιγάρα σε 594,97 lei / 1.000 τσιγάρα, καθώς και την υιοθέτηση νέου χρονοδιαγράμματος για σταδιακή αύξηση του συνολικού επιπέδου Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τσιγάρα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα των προϊόντων καπνού, την εγγύηση των δημοσιονομικών εσόδων και τη διασφάλιση της αναγκαίας δημοσιονομικής προβλεψιμότητας για τον τομέα.

Προτείνεται να αυξηθεί το επίπεδο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αλκοόλ και τα αλκοολούχα ποτά από την 1η Αυγούστου 2022, δεδομένου ότι το επίπεδο του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα προϊόντα αυτά δεν έχει ενημερωθεί από την αναθεώρηση του φορολογικού κώδικα.

Τροποποίηση ορίου κύκλου εργασιών για νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται και παρέχουν υπηρεσίες

Με το σχέδιο κανονιστικής πράξης προτείνεται να ρυθμιστεί η αλλαγή του ορίου κύκλου εργασιών, από 50.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ σε ισοδύναμο χρηματικό ποσό, από το οποίο υποχρέωση έχουν τα νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες λιανικής και χονδρικής, καθώς και όσοι ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. να δέχονται χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες ως μέσο πληρωμής.

Adrik Egorov

"Πιστοποιημένος εσωστρεφής. Αφοσιωμένος φανατικός λάτρης του Διαδικτύου. Υπέροχα γοητευτικός ταραχοποιός. Σκεπτόμενος."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.