Θέλουμε και τη μαύρη λίστα που έκαναν οι εξτρεμιστές του AUR! Πρωτοφανείς επιθέσεις στον Τύπο

Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 61 υποψήφιοι για τις θέσεις των διευθυντών σχολείων στην Άλμπα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που διοργανώνεται φέτος, δίνουν τη γραπτή εξέταση, μαζί με συναδέλφους από τη χώρα. Θα έχουν στη διάθεσή τους 120 λεπτά για να λύσουν κάποιες απαιτήσεις σχετικά με τις διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες, αντίστοιχα τις γνωστικές ικανότητες.

Στην Άλμπα, η γραπτή εξέταση διοργανώνεται στο εξεταστικό κέντρο του Εθνικού Κολλεγίου «Horea, Cloșca and Crișan» στην Άλμπα Ιούλια.

Δείτε τη ΛΙΣΤΑ Υποψηφίων για τον Διαγωνισμό Διευθυντών Σχολείων Alba 2022

Υπάρχουν 87 κενές θέσεις στην Άλμπα, μεταξύ των οποίων 63 διευθυντές και 24 αναπληρωτές διευθυντές.

Δείτε τη ΛΙΣΤΑ Κενών Θέσεων για τον Διαγωνισμό Διευθυντών ALBA 2022

Κανόνες γραπτών εξετάσεων

Η πρόσβαση στις αίθουσες γίνεται από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:45 π.μ., με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας. Οι υποψήφιοι ταξινομούνται αλφαβητικά.

Η γραπτή εξέταση ξεκινά στις 10:00 π.μ. και διαρκεί το πολύ 120 λεπτά.

Απαγορεύεται η πρόσβαση με τσάντες, πορτοφόλια, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, σημειωματάρια, σημειώσεις ή άλλο υλικό τεκμηρίωσης. Απαγορεύονται επίσης τα κινητά τηλέφωνα ή άλλα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν μεταξύ τους ή με τον έξω κόσμο, να μεταδίδουν ή να ανταλλάσσουν προσχέδια, σημειώσεις ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των θεμάτων.

Η παραβίαση αυτών των κανόνων θεωρείται απόπειρα απάτης ή απάτης. Ο τελευταίος χάνει το δικαίωμα να καταλάβει θέση διεύθυνσης, προσανατολισμού και ελέγχου στην προπανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Θέματα γραπτών εξετάσεων

Κατά τη γραπτή εξέταση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να λύσουν, σε 120 λεπτά το πολύ, ένα τυποποιημένο τεστ 50 θεμάτων, με μία μόνο σωστή απάντηση. Το γραπτό τεστ αξιολογεί τις δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα διαχείρισης της εκπαίδευσης

 • γνωστική ικανότητα
 • διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.

Κάθε σωστά λυμένο στοιχείο σημειώνεται με άνω και κάτω τελεία. Η βαθμολογία κάθε αξιολογητή προκύπτει διαιρώντας με το 10 το άθροισμα των βαθμών που απέδωσε. Η βαθμολογία του υποψηφίου στη γραπτή δοκιμασία υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών που απονέμει κάθε αξιολογητής. Δεν επιτρέπεται καμία διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των γραπτών δοκιμασιών.

Η αξιολόγηση του τυποποιημένου τεστ γίνεται παρουσία του υποψηφίου και των παρατηρητών. Οι βαθμοί που ελήφθησαν στη γραπτή δοκιμασία μπορούν να αμφισβητηθούν εντός 48 ωρών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι καταγγελίες απευθύνονται στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού και κατατίθενται στη γραμματεία της ακαδημαϊκής επιθεώρησης.

Δεν επιτρέπεται καμία διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Προσφυγών κατά την επαναξιολόγηση της γραπτής δοκιμασίας. Σε περίπτωση διαφορών στη σημειογραφία, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής επαναξιολογεί το τεστ παρουσία του υποψηφίου και δίνει την τελική βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της διευθέτησης των προσφυγών από τις επιτροπές διευθέτησης προσφυγών εμφανίζονται στην έδρα και στον ιστότοπο της ακαδημαϊκής επιθεώρησης/Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, κατά περίπτωση, και κοινοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα εντός μέγιστης προθεσμίας 3 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίλυση των προσφυγών.

Το Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Αξιολόγησης μεριμνά για την ανάπτυξη τυποποιημένων τεστ, σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα των επιστημών της εκπαίδευσης, που επιλέγονται σύμφωνα με τη δική του διαδικασία και ορίζονται με εντολή του Υπουργού Παιδείας.

Αφού περάσει τη γραπτή δοκιμασία, ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει στο τεστ συνέντευξης για έως και 3 κενές διευθυντικές θέσεις.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων και κλήσεων

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις 18 Φεβρουαρίου στο εξεταστικό κέντρο, στα κεντρικά γραφεία του IȘJ και στον χώρο επιθεώρησης. Οι βαθμοί μπορούν να αμφισβητηθούν εντός 48 ωρών, στη γραμματεία του IȘJ ή στο [email protected]

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 22 Φεβρουαρίου.

Συνεντεύξεις: 16-25 Μαρτίου

συνέντευξη θα διαρκέσει 60 λεπτά για κάθε υποψήφιο και θα διεξαχθεί στα ρουμανικά.

Εκτιμάται:

 • δεξιότητες στρατηγικής, επιχειρησιακής και επικοινωνιακής διαχείρισης, παρουσιάζοντας στρατηγική ανάπτυξης για τη διδακτική μονάδα για την οποία υποβάλλουν αίτηση·
 • δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, που σχετίζονται με το πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής ενότητας για την οποία υποβάλλουν αίτηση·
 • ψηφιακές δεξιότητες, βασισμένες στη χρήση του υπολογιστή.

Η στρατηγική ανάπτυξης της διδακτικής μονάδας περιέχει 5 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο και διατίθεται στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του τεστ συνέντευξης όταν ο υποψήφιος παρουσιαστεί στο τεστ.

Η συνέντευξη αξιολογείται με βαθμούς που εκφράζονται σε αριθμούς από 0 έως 10 από κάθε μέλος της επιτροπής. Ο τελικός βαθμός είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών που απονέμουν τα πέντε μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.

Δεν επιτρέπονται περισσότερα από τρία σημεία μεταξύ δύο αξιολογητών. Σε περίπτωση διαφορών άνω των τριών βαθμών, ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να διευθετήσει τις διαφορές στη βαθμολογία μεταξύ των αξιολογητών. Μετά τη διαμεσολάβηση, οι αξιολογητές μπορούν να βαθμολογήσουν διαφορετικούς από τους αρχικούς βαθμούς και καταρτίζεται νέο φύλλο βαθμολογίας, στο οποίο οι αξιολογητές αιτιολογούν γραπτώς τη βαθμολογία τους.

Εάν, μετά τη διαμεσολάβηση, οι διαφορές βαθμών παραμένουν μεγαλύτερες από τρεις μονάδες, υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών που απονέμονται μετά τη διαμεσολάβηση. Εάν η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου που λαμβάνεται και ενός ή περισσοτέρων βαθμολογιών είναι μεγαλύτερη ή ίση με δύο μονάδες, αυτός ή αυτοί οι βαθμοί αφαιρούνται από τον υπολογισμό του μέσου όρου και υπολογίζεται ο μέσος όρος των υπολοίπων βαθμών.

Εάν, λόγω της εφαρμογής της μεθόδου υπολογισμού, δεν μπορεί να καθοριστεί ο μέσος όρος, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού ενημερώνει εγγράφως την εθνική επιτροπή ανάλυσης και μετρήσεων.

Οι πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από την ηχητική-βίντεο καταγραφή της εκδήλωσης και τα φύλλα σήμανσης.

Το αποτέλεσμα της δοκιμής αξιολόγησης συντήρησης μπορεί να αμφισβητηθεί εντός μέγιστης περιόδου 24 ωρών από την ανάρτηση του αποτελέσματος. Για να ληφθεί απόφαση επί των προσφυγών, οι ηχογραφήσεις δίνονται από τον πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης της συνέντευξης στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

Η επίλυση των προσφυγών γίνεται στο επίπεδο των επιτροπών που είναι εγκατεστημένες σε τμήμα διαφορετικό από αυτό όπου διεξάγεται το τεστ συνέντευξης, σύμφωνα με την κατανομή που γίνεται από την εθνική επιτροπή ελέγχου και συντονισμού του διαγωνισμού.

Τελική βαθμολογία του υποψηφίουαφού περάσει τις δύο δοκιμές, προκύπτει από τον τύπο:

N = (Ns + Pi)/2ή:

Ns = βαθμός που λήφθηκε στη γραπτή δοκιμασία

Pi = βαθμολογία που λήφθηκε στο τεστ συνέντευξης

N = τελικός βαθμός που λήφθηκε στο διαγωνισμό, με δύο δεκαδικά ψηφία, χωρίς στρογγυλοποίηση.

Στο πλαίσιο της προειδοποίησης, οι υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι εγγραφής έχουν επικυρωθεί, τεθεί σε καραντίνα ή απομονωθεί κατά την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης μπορούν να υποβληθούν σε αυτήν τη γραπτή εξέταση την προγραμματισμένη ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • παρουσίαση αναφοράς ανάλυσης που βεβαιώνει το θετικό αποτέλεσμα της ανάλυσης RT-PCR

Που

 • παρουσίαση ιατρικής έκθεσης/απόφασης καραντίνας που εκδόθηκε από το DSP, που πιστοποιεί την απομόνωση/καραντίνα για περίοδο που περιλαμβάνει την ημερομηνία της πρώτης γραπτής εξέτασης.

Οι υποψήφιοι που θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση αποστέλλουν δήλωση στην τμηματική επιτροπή διοργάνωσης του διαγωνισμού, εγγράφως ή με e-mail, με δική τους ευθύνη.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων αυτών.

Πρόγραμμα Διαγωνισμών Διευθυντών Σχολείου 2022

 • 18 Ιανουαρίου: προκήρυξη του διαγωνισμού (δημοσίευση προσφορών εργασίας για τις οποίες διοργανώνεται ο διαγωνισμός). δημιουργία της εθνικής επιτροπής, οργανωτικές επιτροπές σε επίπεδο τμήματος και επιτροπές για την αξιολόγηση των εγγράφων εγγραφής
 • 19-25 Ιανουαρίου: υποβολή φακέλων εγγραφής γραπτή δοκιμασία στην αποκλειστική πλατφόρμα πληροφορικής
 • 26-28 Ιανουαρίου: αξιολόγηση φακέλων εγγραφής
 • 31 Ιανουαρίου: ανάρτηση του πίνακα των εισακτέων στην αξιολόγηση των φακέλων
 • 1 Φεβρουαρίου: υποβολή αιτημάτων για ανάλυση αρχείων και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στο στάδιο εγγραφής στην πλατφόρμα πληροφορικής
 • 2-3 Φεβρουαρίου: διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στο στάδιο της εγγραφής
 • 4 Φεβρουαρίου: επίδειξη του πίνακα των εισακτέων στην αξιολόγηση των φακέλων
 • 7 Φεβρουαρίου: Δημιουργία ειδικών κέντρων για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας
 • 8 Φεβρουαρίου: Κατανομή υποψηφίων ανά κέντρο
 • 17 Φεβρουαρίου: υποβολή από υποψηφίους σε καραντίνα ή απομονωμένους των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθ. 33 παρ. (4) ή τη δήλωση με δική της ευθύνη
 • 18 Φεβρουαρίου: γραπτή δοκιμασία και ανάρτηση αποτελεσμάτων
 • 18-19 Φεβρουαρίου: υποβολή προσφυγών για τη γραπτή δοκιμασία
 • 21-22 Φεβρουαρίου: διευθέτηση προσφυγών για τη γραπτή δοκιμασία
 • 22 Φεβρουαρίου: ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας
 • 4 Μαρτίου: Γραπτή εξέταση για υποψηφίους σε καραντίνα ή απομόνωση στις 18 Φεβρουαρίου 2022 και ανάρτηση των αποτελεσμάτων
 • 4-5 Μαρτίου: κατάθεση και επίλυση προσφυγών. δείχνουν τα τελικά αποτελέσματα
 • 4-8 Μαρτίου: εγγραφή των επιλογών των υποψηφίων για την ενότητα στην οποία υποβάλλουν αίτηση και, ανάλογα με την επιλογή, κατάθεση εγγράφων για διδακτικές ενότητες που απαιτούν πρόσθετες εγκρίσεις, σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ. (1) επάνω. ιδ) μεθοδολογία
 • 9-10 Μαρτίου: σύσταση επιτροπών για το τεστ συνέντευξης
 • 14 Μαρτίου: δημοσίευση του προγράμματος συνεντεύξεων
 • 16-25 Μαρτίου: τεστ συνέντευξης
 • 17-29 Μαρτίου: κατάθεση και επίλυση προσφυγών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συνέντευξης
 • 29 Μαρτίου: ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
 • 30 Μαρτίου: έκφραση των επιλογών των δηλωθέντων εισακτέων για πολλές θέσεις/διδακτικές μονάδες
 • 31 Μαρτίου: επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων
 • 4 Απριλίου: έκδοση αποφάσεων διορισμού (με ισχύ από 18 Απριλίου 2022)

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. Παρακολουθήστε το Alba24 και άλλα ειδήσεις Google

Mariya Makarova

"Τυπικός τηλεοπτικός νίντζα. Λάτρης της ποπ κουλτούρας. Ειδικός στο Διαδίκτυο. Λάτρης του αλκοόλ. Καταθλιπτικός αναλυτής. Γενικός λάτρης του μπέικον."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *