Η Ελλάδα θέλει να ξεκινήσει πιο γρήγορα τη θερινή σεζόν 2022. Οι πρώτοι τουρίστες αναμένονται από την 1η Μαρτίου

Το Υπουργείο Οικονομικών συνέταξε το σχέδιο έκτακτου διατάγματος για την έγκριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων εγγυήσεων σε τομείς προτεραιότητας για τη ρουμανική οικονομία, το οποίο προτείνει την έγκριση τεσσάρων προγραμμάτων εγγυήσεων για εταιρείες.

Είναι:

 • Πρόγραμμα SME PROD – για την εκβιομηχάνιση της οικονομίας,
 • Πρόγραμμα RURAL INVEST – για τη χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων,
 • Πρόγραμμα GARANT CONSTRUCT – για τον κατασκευαστικό κλάδο
 • Πρόγραμμα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – για εφευρέσεις και καινοτομίες.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μορφή καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των οποίων θα χορηγούνται εγγυήσεις και επιχορηγήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν μέρος του κόστους χρηματοδότησης των δανείων που συνάπτουν οι δικαιούχοι. Ο στόχος τους είναι να ξεκλειδώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για εταιρείες που αντιμετωπίζουν έλλειψη μετρητών που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και να διασφαλίσουν την επιχειρηματική συνέχεια στο τρέχον πλαίσιο πανδημίας.

Έτσι, σχεδιάζεται ένας μηχανισμός εγγύησης μονάδων, βάσει του οποίου, στο όνομα και για λογαριασμό του κράτους, το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του Εθνικού Ταμείου Εγγύησης Πιστώσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις SA- IFN, η Ρουμανική Αντιεγγύηση Το Fund SA, αντίστοιχα το Rural Credit Guarantee Fund SA-IFN, χορηγεί κρατική ενίσχυση με τη μορφή εγγυήσεων.

Η κρατική ενίσχυση καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο το 90% των τραπεζικών δανείων που χορηγούνται για επενδύσεις ή/και υποστήριξη για καθημερινές δραστηριότητες, καθώς και επιδότηση που αποτελείται από μη επιστρεπτέα συνιστώσα έως και 10% του ποσού της εγγυημένης χρηματοδότησης, το ποσό της επιδότησης και τα ασφάλιστρα κινδύνου και εν μέρει τους τόκους του κόστους.

“Το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να γίνει το πιο σημαντικό στήριγμα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε περιόδους κρίσης. Προσφέρουμε αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα για να εκπληρώσουμε τον ρόλο του εγγυητή της βιώσιμης ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας”, δήλωσε ο Adrian Câciu, Υπουργός Οικονομικών.

Τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα PME PROD

Το πρόγραμμα PME PROD στοχεύει στην παροχή ρευστότητας και στη χρηματοδότηση επενδύσεων που πραγματοποιούνται από ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, στον οικισμό.

Για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, οι ακόλουθες δραστηριότητες μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος PROD PME:

α) Απόκτηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής από τη διαμεσολάβηση στην παραγωγή ή την έναρξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων·

β) Κατασκευή, απόκτηση, ανάπτυξη γης και αιθουσών που προορίζονται για παραγωγή.

γ) Απόκτηση εξοπλισμού, λογισμικού, παροχή συμβουλών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων έργων ανακαίνισης για ΜΜΕ που ενεργοποιούν και αναπτύσσουν έργα στη μεταποιητική βιομηχανία.

δ) Απόκτηση εξοπλισμού ευθυγράμμισης με περιβαλλοντικούς στόχους (ταξονομία) για παραγωγή ενεργειακής απόδοσης για ίδια κατανάλωση, ηλιακούς συλλέκτες, σταθμούς βιοαερίου, σταθμούς ανακύκλωσης.

(ε) Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για αποθέματα πρώτων υλών, υλικών και αγαθών (στην περίπτωση κατασκευαστικών εταιρειών με δικές τους αλυσίδες διανομής) και για άλλα λειτουργικά έξοδα, για εταιρείες με πρόθεση να ανοίξουν/αναπτύξουν/διαφοροποιήσουν παραγωγικές δραστηριότητες.

Για το 2022, προτείνεται να εγκριθεί συνολικό ανώτατο όριο των εγγυήσεων που μπορούν να χορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 1,5 δισεκατομμυρίων λέι. Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων είναι 268.544.792 λέι, με εκτιμώμενο αριθμό 2.550 δικαιούχων.

Τι χρηματοδοτεί το Δημόσιο μέσω του προγράμματος RURAL INVEST

Το πρόγραμμα RURAL INVEST στοχεύει στην παροχή ρευστότητας και στη χρηματοδότηση επενδύσεων που πραγματοποιούνται από επιλέξιμους δικαιούχους που εγκαθιστούν την παραγωγή τους σε μικρές αγροτικές και αστικές περιοχές.

Τα ακόλουθα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος:

 • την απόκτηση γεωργικής γης·
 • στελέχωση / ανακαίνιση και αυτοματισμός.
 • ενεργειακή ασφάλεια·
 • πιστοποιητικά καταθέσεων;
 • ιχθυοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργεια.
 • βιομηχανία τροφίμων;
 • ευθυγράμμιση με περιβαλλοντικούς στόχους (ταξονομία).

Ο προϋπολογισμός για το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που συνδέεται με το πρόγραμμα RURAL INVEST είναι 530.583.333 lei, για εκτιμώμενο αριθμό 4.286 δικαιούχων, και για το έτος 2022 προτείνεται να εγκριθεί ένα συνολικό ανώτατο όριο εγγυήσεων που μπορεί να χορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 2,5 δισεκατομμυρίων lei .

Κρατική στήριξη μέσω του προγράμματος Garant Construct

Το πρόγραμμα GARANT CONSTRUCT στοχεύει στην παροχή ρευστότητας και χρηματοδότησης σε ΜΜΕ στον κατασκευαστικό τομέα που συμμετέχουν σε έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια και ευθυγράμμιση με περιβαλλοντικούς στόχους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος GARANT CONSTRUCT, προτείνεται η επιλεξιμότητα για τους ακόλουθους προορισμούς χρηματοδότησης:

α) Απόκτηση κατασκευαστικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, βιομηχανικής επιμελητείας, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης νέων δραστηριοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα·

β) κατασκευή, απόκτηση, διαρρύθμιση αιθουσών για ίδια χρήση, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης νέων δραστηριοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα·

γ) Απόκτηση εξοπλισμού, λογισμικού, συμβουλευτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ΜΜΕ που εκτελούν συμβάσεις στον κατασκευαστικό τομέα.

δ) Απόκτηση εξοπλισμού για την ευθυγράμμιση με τους περιβαλλοντικούς στόχους (ταξονομία) για τη δημιουργία καθαρής απόδοσης κατανάλωσης, ηλιακούς συλλέκτες, σταθμούς βιοαερίου, σταθμούς ανακύκλωσης.

ε) Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για αγορά δομικών υλικών, καυσίμων, ενέργειας, μισθών, για ΜΜΕ που πραγματοποιούν συμβάσεις στον κατασκευαστικό κλάδο.

Για το έτος 2022 προτείνεται να εγκριθεί συνολικό ανώτατο όριο εγγυήσεων που μπορούν να χορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 2,5 δισ. λέι, εκ των οποίων 1,25 δισ. λέι για το υποπρόγραμμα στήριξης αναπτυξιακών έργων Επενδύσεις ΜΜΕ στον κατασκευαστικό τομέα και 1,25 δισεκατομμύρια lei για το υποπρόγραμμα στήριξης επενδυτικών έργων μικρής κλίμακας για ATU, τα οποία περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα. Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων είναι 495.572.822 λέι για έναν εκτιμώμενο αριθμό 4.165 δικαιούχων.

Πρόγραμμα καινοτομίας για ΜΜΕ με τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στοχεύει να υποστηρίξει την υλοποίηση εφευρέσεων, να στηρίξει τις εξαγωγικές δραστηριότητες των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών, με κύκλο εργασιών κάτω του 1 εκατ. ευρώ, που δραστηριοποιούνται στον μη ρυπογόνο εξαγωγικό κλάδο.

Το Πρόγραμμα INOVATION μπορεί να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες που αποτελούνται από:

α) Τόνωση των εξαγωγών της Ρουμανίας.

β) Υποστήριξη διεθνών συναλλαγών και ρουμανικών επενδύσεων στο εξωτερικό.

γ) Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιοποίησης.

δ) Ανακαίνιση τοπικών επιχειρήσεων.

ε) Προμήθεια λογισμικού και πιστοποιητικών ηλεκτρονικού εμπορίου και διοίκησης επιχειρήσεων (τύπου ERP).

στ) Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καινοτομίας σε προϊόντα, στρατηγικές, περιβάλλον, ψηφιοποίηση.

Για το έτος 2022 προτείνεται συνολικό ανώτατο όριο των εγγυήσεων που μπορούν να χορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ύψους 1 δισ. λέι.

Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων είναι 214.550.000 λέι, για έναν αριθμό 1.835 δικαιούχων.

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα. Παρακολουθήστε το Alba24 και άλλα ειδήσεις Google

Ermolai Nikitin

"Πρωτοπόρος του Διαδικτύου. Προβληματιστής. Παθιασμένος λάτρης του αλκοόλ. Υπέρμαχος της μπύρας. Νίντζα ζόμπι."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *