Δείκτης – Οικονομία – Ακόμη και οι δυσκολίες δεν πτόησαν ξένους επενδυτές από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) έχει ανεβάσει στη βάση δεδομένων της τους σημαντικότερους οικονομικούς δείκτες για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένων των αξιών ΑΞΕ. Εκτός από το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, οι τιμές της ροής ΑΞΕ μπορούν να αναθεωρηθούν για κάθε έτος, μπορεί επίσης να παρακολουθηθεί η εξέλιξη του αποθέματος ΑΞΕ. Η στατιστική επετηρίδα του ΟΟΣΑ, που θα εκδοθεί προς το τέλος του έτους, θα συμπληρώσει όλα αυτά με το μερίδιο των διαφόρων χωρών, ώστε οι σημαντικότεροι δείκτες να μπορούν να εξεταστούν από απλές, σαφείς και αξιόπιστες πηγές.

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη ροή ΑΞΕ Το υπ’ αριθμ. 2019/452 διάταγμα, στο οποίο θεσπίστηκαν κανόνες σχετικά με το πλαίσιο δέουσας επιμέλειας για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ε.Ε. Στόχος του κανονισμού ήταν να ελέγξει τις επενδύσεις και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα, τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και τη διαφάνεια των ΑΞΕ που εισέρχονται στα κράτη μέλη. Κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, τα κράτη μέλη μπορούν να ξεκινήσουν έναν τέτοιο μηχανισμό κυρίως για επενδυτές ΑΞΕ από χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ και ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ορίστηκαν και ορισμένοι τομείς επένδυσης:

  • υποδομές ζωτικής σημασίας (ενέργεια, μεταφορές, διαχείριση υδάτων, τηλεπικοινωνίες, διαχείριση και αποθήκευση δεδομένων, χρηματοοικονομικές υποδομές, γη και ακίνητα)·
  • κρίσιμες τεχνολογίες (προϊόντα διπλής χρήσης που ορίζονται σύμφωνα με τον προηγούμενο κανονισμό 428/2009/ΕΚ, καθώς και τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτικές τεχνολογίες, ημιαγωγοί, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τεχνολογία διαστημικών πτήσεων, αμυντική τεχνολογία, αποθήκευση ενέργειας κ.λπ.)
  • προμήθεια κρίσιμων συντελεστών παραγωγής (ενέργεια και πρώτες ύλες) και επισιτιστική ασφάλεια·
  • πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και δυνατότητα κατοχής αυτών των πληροφοριών·
  • την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον πλουραλισμό.

Όσον αφορά το ερώτημα εάν ο ξένος επενδυτής μπορεί να έχει αντίκτυπο στη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια του οικείου κράτους μέλους και της ΕΕ, τα ακόλουθα μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα:

  • εάν ο ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, μέσω ιδιοκτησιακής δομής ή σημαντικής χρηματοδότησης·
  • Συμμετείχε ποτέ ο επενδυτής σε δραστηριότητα που είχε αντίκτυπο στην ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη σε ένα κράτος μέλος;
  • εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο επενδυτής να εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες ή να διαπράξει έγκλημα.

Ο μηχανισμός ελέγχου απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις επενδύσεις ΑΞΕ στην επικράτειά τους. Επιπλέον, το διάταγμα προβλέπει τη δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας θα παρέχουν στην Επιτροπή επαγγελματικές συμβουλές για τα ζητήματα που τίθενται σε αυτό το θέμα.

Ροές ΑΞΕ το 2022

Τα κράτη μέλη άρχισαν σταδιακά να εφαρμόζουν την εναρμόνιση του κανονισμού στα εθνικά νομικά συστήματα, επομένως η έγκρισή του μπορεί γενικά να τηρηθεί από το 2020, όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που εξετάσαμε – η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία – υιοθέτησαν διατάγματα και νόμους σε εθνικό επίπεδο το 2021 και το 2022 που περιλάμβαναν κανονισμούς και αλλαγές στην ΕΕ. Μόνο μία χώρα, η Βουλγαρία, δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τα μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αλλά αναμένεται ότι θα χρειαστούν αλλαγές και εδώ τα επόμενα χρόνια.

Οι ΑΞΕ που εισέρχονται στα κράτη της περιοχής το 2022 παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με τις αξίες του προηγούμενου έτους σε όλες τις χώρες εκτός από την Πολωνία. Ξένες εταιρείες επένδυσαν 29.580 εκατομμύρια δολάρια στην Πολωνία το 2021 και 29.462 εκατομμύρια δολάρια το 2022. Η διαφορά μεταξύ των δύο ετών δεν είναι σημαντική (118 εκατομμύρια δολάρια) και παρόλα αυτά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εισροή ΑΞΕ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Η Πολωνία είναι από καιρό μια από τις χώρες που προσελκύουν περισσότερο κεφάλαιο στην περιοχή. Υπάρχουν πολυάριθμες θυγατρικές αμερικανικών, αγγλικών, γερμανικών και ολλανδικών εταιρειών.

Το έτος 2022 ΟΟΣΑ Αν και δεν είναι ακόμη γνωστά τα στοιχεία εγχώριων μετοχών που αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, οι εταιρείες της Νότιας Κορέας, οι αμερικανικές και οι γερμανικές εταιρείες κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό εισροών ΑΞΕ στην Πολωνία ένα χρόνο νωρίτερα, το 2021. Εκτός από το αναπόφευκτο του γερμανικού κεφαλαίου, οι νοτιοκορεάτικες Οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν επίσης ένα αυξανόμενο μερίδιο στην περιοχή. Εκτός από την Πολωνία, η χώρα μας έχει λάβει επίσης σημαντικό ποσό ΑΞΕ από αυτήν την ασιατική χώρα, η οποία έχει δημιουργήσει νέες μονάδες κυρίως στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, της μεταποίησης και της βιομηχανίας ηλεκτρονικών. Το 2022, οι επενδύσεις κεφαλαίου των κρατών της περιοχής αυξήθηκαν παντού εκτός από την Τσεχική Δημοκρατία.

Η Ουγγαρία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό εξαγορών από το εξωτερικό, αξίας 4,241 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αξίζει επίσης να εξεταστεί ο λόγος του ΑΕΠ του εισερχόμενου αποθέματος ΑΞΕ σε κάθε χώρα της περιοχής. Η Τσεχία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 69,9 τοις εκατό και ακολουθεί η Βουλγαρία με 64,3 τοις εκατό. ποσοστόαριστερά, Ουγγαρία 62,5 ποσοστόαριστερά Οι άλλες τρεις χώρες διαφέρουν σημαντικά από τα κράτη που έχουν ήδη αναφερθεί ως προς την αναλογία. Ο λόγος του ΑΕΠ των εισερχόμενων αποθεμάτων ΑΞΕ στη Σλοβακία είναι 50,5 ποσοστόστην Πολωνία 39.2 ποσοστόενώ στη Ρουμανία 38,8 ποσοστό Αυτό συνέβη το 2022. Αυτό σημαίνει επίσης ότι, παρόλο που η Πολωνία είναι η μεγαλύτερη χώρα στην περιοχή που προσελκύει κεφάλαια, το επίπεδο προσέλκυσης κεφαλαίων δεν είναι ευθέως ανάλογο με την αναλογία του αποθέματος ΑΞΕ προς το ΑΕΠ, καθώς αυτή η τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη στην Τσεχική Δημοκρατία.

Μπορούμε να δούμε παρόμοια κατάταξη των εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων κάθε χώρας όπως στα στοιχεία για τις ροές κεφαλαίων του περασμένου έτους. Η σειρά της λίστας είναι ελαφρώς διαφορετική στην περίπτωση των επενδύσεων κεφαλαίου, με την Τσεχική Δημοκρατία να κατέχει την πρώτη θέση εδώ. Η Τσεχική Δημοκρατία επενδύει γενικά στη Σλοβακία και την Πολωνία.

Εκτός από τις γειτονικές χώρες, οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις της Ουγγαρίας πέρυσι κατευθύνθηκαν κυρίως στις αγορές της Κύπρου, της Ολλανδίας και της Κροατίας.

Ωστόσο, στην περίπτωση πολλών χωρών (εκτός από την Τσεχική Δημοκρατία, σε όλες τις άλλες χώρες της περιοχής) μπορεί να παρατηρηθεί ότι παρά το γεγονός ότι η αξία των εισερχόμενων ΑΞΕ αυξήθηκε το 2022 σε σύγκριση με την αξία του προηγούμενου έτους, η αξία των αποθεμάτων που εισέρχονται στη χώρα μειώθηκαν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ορισμένους δομικούς μετασχηματισμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το μέγεθος της αγέλης.

Συνολικά, μπορεί να λεχθεί ότι τα γεωπολιτικά και οικονομικά γεγονότα του περασμένου έτους δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τους επενδυτές από την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων ΑΞΕ υψηλής αξίας. Στις περισσότερες χώρες, το ποσό των εισερχόμενων ΑΞΕ μεταξύ των κρατών της περιοχής έχει αυξηθεί, και σε ορισμένες περιπτώσεις παρόμοια τάση παρατηρείται και στις επενδύσεις κεφαλαίου. Ωστόσο, τα ενεργειακά ζητήματα δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο ούτε αυτόν τον τομέα, πολλοί επενδυτές επέλεξαν επίσης την καινοτόμο ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα ως μέρος των επενδύσεων κεφαλαίου.